Track 1: Video Object Segmentation

Leaderboard

Team Name Overall J_seen J_unseen F_seen F_unseen Ranking
Thursday_Group 0.872 (1) 0.855 (1) 0.817 (3) 0.914 (1) 0.903 (1) 1
ux 0.867 (2) 0.844 (3) 0.819 (1) 0.903 (2) 0.903 (2) 2
zjmagicworld 0.862 (3) 0.841 (4) 0.816 (4) 0.895 (4) 0.896 (4) 3
whc 0.862 (4) 0.840 (5) 0.818 (2) 0.894 (5) 0.896 (5) 4
gogo 0.861 (5) 0.847 (2) 0.808 (7) 0.901 (3) 0.890 (6) 5
sz 0.857 (6) 0.831 (6) 0.815 (5) 0.886 (7) 0.896 (3) 6

Team Information

Team Name Team Members Organization Technical Report
Thursday_Group Rui Sun [1]*, Naisong Luo [1]*, Yuan Wang [1]*, Yuwen Pan [1], Huayu Mai [1], Zhe Zhang [2], Tianzhu Zhang [1]† (* Equal Contribution. † Corresponding Author.) [1] University of Science and Technology of China, [2] Lunar Exploration and Space Engineering Center of CNSA. PDF
ux Yuanyou Xu   PDF
zjmagicworld Jian Zhang, Wenhua Han, Guowei Chen, Yuying Hao, Jian Wang, Yi Liu Baidu Inc. PDF
whc Haochen Wang [1], Yongtuo Liu [1], Yan Gao [2], Xiaolong Jiang [3], Efstratios Gavves [1] [1] University of Amsterdam, [2] The Institute of Computing Technology of the Chinese Academy of Sciences, [3] Beihang, University PDF
gogo Wangwang Yang*, Jinming Su*, Yiting Duan, Tingyi Guo and Junfeng Luo. (* Equal contribution) Vision Intelligence Department (VID), Meituan PDF
sz Hui Zhou[1], Yong Liu[1,2], Jisheng Dang[3], Huicheng Zheng[3], Qiang Zhou[2], Shanglin Li [1,2], Yixing Zhu[2], Yansong Tang[1], Yujiu Yang[1] [1] Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University,[2] ByteDance Inc. [3] School of Computer Science and Engineering, Sun Yat-sen University. PDF

Track 2: Video Instance Segmentation

Leaderboard

Team Name mAP mAP_S AP50_S AP75_S AR1_S AR10_S mAP_L AP50_L AP75_L AR1_L AR10_L Ranking
SakuraT 0.534 (1) 0.596 (1) 0.807 (1) 0.652 (1) 0.481 (1) 0.665 (1) 0.472 (1) 0.675 (2) 0.486 (1) 0.372 (2) 0.609 (1) 1
peiyunc1989 0.509 (2) 0.571 (3) 0.796 (2) 0.617 (3) 0.468 (2) 0.617 (2) 0.448 (2) 0.705 (1) 0.437 (4) 0.327 (5) 0.502 (2) 2
mahogany 0.507 (3) 0.571 (2) 0.775 (3) 0.617 (2) 0.468 (3) 0.614 (4) 0.442 (3) 0.636 (5) 0.461 (3) 0.387 (1) 0.489 (3) 3
Ach 0.481 (4) 0.543 (4) 0.770 (4) 0.573 (5) 0.457 (4) 0.615 (3) 0.419 (5) 0.653 (4) 0.412 (5) 0.369 (3) 0.472 (5) 4
zhangtao-whu 0.480 (5) 0.530 (5) 0.736 (5) 0.590 (4) 0.454 (5) 0.584 (5) 0.431 (4) 0.671 (3) 0.466 (2) 0.360 (4) 0.482 (4) 5

Team Information

Team Name Team Members Organization Technical Report
ByteVIS Junfeng Wu [1], Yi Jiang [2], Qihao Liu [3], Zehuan Yuan [2], Xiang Bai [1], Song Bai [2] [1] Huazhong University of Science and Technology, [2] Bytedance, [3] Johns Hopkins University PDF
peiyuanc1989 Quanzeng You, Andre Abrantes, Peng Chu, Jiang Wang, Zicheng Li Microsoft PDF
mahogany Sukjun Hwang, Miran Heo, Seoung Wug Oh, Joon-Young Lee, Seon Joo Kim [1] Yonsei University, [2] Adobe Research PDF
Ach Zhuang Li [1,2], Leilei Cao [2], Hongbin Wang [2] [1] Tongji University, [2] Ant group PDF
zhangtao-whu Tao Zhang [1], Xingye Tian [2] [1] WuHan University, [2] KuaiShou-ytech PDF

Track 3: Referring Video Object Segmentation

Leaderboard

Team Name Overall J F Ranking
TAL-AI 0.641 (1) 0.622 (1) 0.661 (1) 1
jiliushi 0.617 (2) 0.598 (2) 0.636 (2) 2
PENG 0.608 (3) 0.589 (3) 0.627 (3) 3
ds-hothot 0.596 (4) 0.579 (4) 0.612 (4) 4
hcmus_nero 0.580 (5) 0.561 (5) 0.599 (5) 5

Team Information

Team Name Team Members Organization Technical Report
TAL-AI Zhiwei Hu*. Bo Chen*. Yuan Gao, Zhilong Ji, Jinfeng Bai Tomorrow Advancing Life (TAL) Education Group PDF
jiliushi Leilei Cao [1,2], Zhuang Li [1,3], Bo Yan [1],Feng Zhang [1], Fengliang Qi [1], Yuchen Hu [1], Hongbin Wang [1] [1] Ant Group, [2] Northwestern Polytechnical University, [3] Tongji University PDF
PENG Peng Liu, Quanlong Zheng, Zhengxia Zou and Yandong Guo OPPO Research PDF
ds-hothot Mingqi Gao [1,2], Jungong Han [1,3], Feng Zheng [2], James J.Q. Yu [2], Giovanni Montana [1] [1] University of Warwick, [2] Southern University of Science and Technology, [3] Aberystwyth University PDF
hcmus_nero E-Ro Nguyen [1, 2], Nhat Hoang-Xuan [1, 2], Minh-Triet Tran [1, 2, 3] [1] University of Science, VNU-HCM, [2] John von Neumann Institute, VNU-HCM, [3] Vietnam National University, Ho Chi Minh City PDF