Track 1: Video Object Segmentation

Leaderboard

Team Name Overall J_ytvos J_ytvos_tr J_vost J_vost_tr Ranking
abcaaa 0.651 (1) 0.821 (2) 0.797 (3) 0.566 (1) 0.420 (1) 1
DeshuiMiao 0.646 (2) 0.823 (1) 0.801 (1) 0.548 (2) 0.414 (2) 2

Team Information

Team Name Team Members Organization Technical Report
abcaaa Xiaowen Zhang, Zitao Wang, Yi Zuo, Jiaxuan Zhao, Yuting Yang, Licheng Jiao Key Laboratory of Intelligent Perception and Image Understanding of Ministry of Education PDF
DeshuiMiao Deshui Miao [1], Xin Li [2], Zhenyu He [1], Yaowei Wang [2], Huchuan Lu [3], Ming-Hsuan Yang [4] [1] School of Compter Science and Technology, Harbin Institute of Technology, Shenzhen, [2] Peng Cheng Laboratory, [3] Dalian University of Technology, [4] University of California at Merced PDF

Track 2: Video Instance Segmentation

Leaderboard

Team Name mAP mAP_S AP50_S AP75_S AR1_S AR10_S mAP_L AP50_L AP75_L AR1_L AR10_L Ranking
DVIS 0.560 (1) 0.624 (1) 0.829 (1) 0.692 (1) 0.501 (1) 0.678 (1) 0.497 (1) 0.712 (1) 0.518 (1) 0.370 (5) 0.548 (1) 1
ZJU-AIM 0.530 (2) 0.595 (2) 0.811 (2) 0.643 (2) 0.481 (4) 0.656 (2) 0.464 (3) 0.710 (2) 0.475 (6) 0.365 (6) 0.526 (4) 2
GXU-LIPE 0.525 (3) 0.582 (5) 0.803 (3) 0.637 (4) 0.480 (5) 0.638 (8) 0.467 (2) 0.682 (4) 0.489 (3) 0.382 (3) 0.537 (2) 3

Team Information

Team Name Team Members Organization Technical Report
DVIS Tao Zhang [1], XingYe Tian [2], YiKang Zhou [1], Yu Wu [1], Shunping Ji [1], Cilin Yan [3], Xuebo Wang [2], Xin Tao [2], Yuan Zhang [2], Pengfei Wan [2] [1] Wuhan University [2] Y-tech, Kuaishou Technology [3] Beihang University PDF
ZJU-AIM Kaining Ying [1], Zhenhua Wang [2], Lin Yuanbo Wu [3], Chengxiang Fan [1], Xianghua Xie [3] [1] Zhejiang University, [2] Northwest A&F University, [3] Swansea University, PDF
GXU-LIPE Fang Gao [1], Yan Jin [1], Wenjie Wu [1], Lei Shi [1], Shengheng Ma [2], Jun Yu [3], Feng Shuang [1] [1] Guangxi University, [2] Guangxi Ctech Alpha Technology Co., [3] University of Science and Technology of China PDF

Track 3: Referring Video Object Segmentation

Leaderboard

Team Name Overall J F Ranking
Robertluo 0.697 (1) 0.677 (1) 0.717 (1) 1
Beter 0.663 (2) 0.641 (2) 0.684 (2) 2
biubiubiubiu 0.604 (3) 0.589 (3) 0.619 (3) 3

Team Information

Team Name Team Members Organization Technical Report
Robertluo Zhuoyan Luo [1], Yicheng Xiao [1], Yong Liu [1,2]*, Yitong Wang [2], Yansong Tang [1], Xiu Li [1], Yujiu Yang [1] [1] Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University, [2] ByteDance Inc. PDF
Beter Yan Li, Qiong Wang Zhejiang University of Technology PDF
biubiubiubiu Bo Miao [1], Zijie Wu [2], Mohammed Bennamoun [1], Yongsheng Gao [3], Ajmal Mian [1] [1] The University of Western Australia, [2] Hunan University, [3] Griffith University PDF