Track 1: Video Object Segmentation

Leaderboard

Team Name Overall J_seen J_unseen F_seen F_unseen Ranking
zszhou 0.818 (1) 0.807 (1) 0.773 (2) 0.847 (1) 0.847 (2) 1
theodoruszq 0.817 (2) 0.800 (2) 0.779 (1) 0.833 (2) 0.855 (1) 2
zxyang1996 0.804 (3) 0.794 (3) 0.759 (4) 0.833 (3) 0.831 (4) 3
swoh 0.802 (4) 0.788 (4) 0.759 (3) 0.825 (4) 0.835 (3) 4
youtube_test 0.791 (5) 0.779 (5) 0.747 (5) 0.815 (5) 0.822 (5) 5
Jono 0.714 (7) 0.703 (10) 0.680 (7) 0.736 (10) 0.740 (8) 6
andr345 0.710 (8) 0.699 (11) 0.667 (8) 0.732 (11) 0.740 (7) 7

Team Information

Team Name Team Members Organization Technical Report
zszhou Zhishan Zhou [1], Lejian Ren [2], Pengfei Xiong [3], Yifei Ji [4], Peisen Wang [3], Haoqiang Fan [3], Si Liu [5] [1] Beijing University of Posts and Telecommunications, [2] Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences, [3] Megvii Inc, [4] Tsinghua University, [5] Beihang University PDF
theodoruszq Qiang Zhou[1], Zilong Huang[1], Lichao Huang[2], Yongchao Gong[2], Han Shen[2], Wenyu Liu[1] and Xinggang Wang[1] [1] MCLAB, Huazhong University of Science and Technology, China [2] Horizon Robotics, China PDF
zxyang1996 (ReLER_VOS) Zongxin Yang, Peike Li, Qianyu Feng, Yunchao Wei and Yi Yang ReLER lab, Centre for Artificial Intelligence, University of Technology Sydney PDF
swoh Seoung Wug Oh [1], Joon-Young Lee [2], Ning Xu [2], Seon Joo Kim [1] [1] Yonsei University, [2] Adobe PDF
youtube_test Dongdong Yu, Kai Su, Hengkai Guo, Jian Wang, Kaihui Zhou, Yuanyuan Huang, Minghui Dong, Jie Shao, Changhu Wang (* denotes equal contribution) ByteDance AI Lab PDF
Jono Jonathon Luiten, Paul Voigtlaender, Bastian Leibe RWTH Aachen University PDF
andr345 andreas.robinson@liu.se - -

Track 2: Video Instance Segmentation

Leaderboard

Team Name mAP AP50 AP75 AR1 AR10 Ranking
Jono 0.467 (1) 0.697 (1) 0.509 (1) 0.462 (1) 0.537 (2) 1
foolwood 0.457 (2) 0.674 (3) 0.490 (3) 0.435 (5) 0.507 (4) 2
bellejuillet 0.450 (3) 0.636 (6) 0.502 (2) 0.447 (3) 0.503 (5) 3
linhj 0.449 (4) 0.665 (4) 0.486 (5) 0.453 (2) 0.538 (1) 4
mingmingdiii 0.444 (5) 0.684 (2) 0.487 (4) 0.436 (4) 0.508 (3) 5
xiAaonice 0.400 (7) 0.578 (10) 0.449 (7) 0.396 (10) 0.452 (10) 6
guwop 0.400 (8) 0.608 (8) 0.439 (9) 0.412 (8) 0.491 (6) 7
exing 0.397 (9) 0.621 (7) 0.426 (10) 0.414 (6) 0.461 (9) 8

Team Information

Team Name Team Members Organization Technical Report
Jono Jonathon Luiten [1][2], Philip H.S. Torr[2], Bastian Leibe [1] [1] RWTH Aachen University, [2] University of Oxford PDF
foolwood Qiang Wang [1], Yi He [2], Xiaoyun Yang [2], Zhao Yang [3], Philip H.S. Torr [3] [1] Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, [2] Intellimind Ltd, [3] University of Oxford PDF
bellejuillet (ReLER_VIS) Qianyu Feng, Zongxin Yang, Peike Li, Yunchao Wei, Yi Yang ReLER lab, Centre for Artificial Intelligence, University of Technology Sydney PDF
linhj Huaijia Lin [1], Shu Liu [2], Mengdan Zhang [2], Xiaojuan Qi [3] [1] The Chinese University of Hong Kong, [2] Tencent YouTu X-Lab, [3] University of Oxford -
mingmingdiii Minghui Dong, Jian Wang, Yuanyuan Huang,Dongdong Yu, Kai Su, Kaihui Zhou, Jie Shao, Shiping Wen, Changhu Wang ByteDance AI Lab && Huazhong University of Science and Technology PDF
xiAaonice Xiaoyu Liu, Haibin Ren and Tingmeng Ye Alibaba PDF
guwop Patrick Poirson, Alexander C. Berg UNC Chapel Hill TXT
exing Eliot Xing Georgia Institute of Technology & Wave Computing TXT