Track 1: Video Object Segmentation

Leaderboard

Team Name Overall J_seen J_unseen F_seen F_unseen Ranking
wenhaowang 0.856 (1) 0.836 (1) 0.811 (2) 0.888 (1) 0.889 (2) 1
hkchengrex 0.854 (2) 0.828 (2) 0.814 (1) 0.883 (2) 0.893 (1) 2
qinghualiuyong 0.842 (3) 0.816 (4) 0.799 (3) 0.870 (4) 0.881 (3) 3
cncyww 0.839 (4) 0.823 (3) 0.788 (6) 0.874 (3) 0.871 (5) 4
cheng321284 0.836 (5) 0.809 (6) 0.798 (4) 0.859 (6) 0.877 (4) 5
PixelKitty 0.835 (6) 0.814 (5) 0.793 (5) 0.866 (5) 0.868 (6) 6

Team Information

Team Name Team Members Organization Technical Report
wenhaowang Zongxin Yang [1,2], Jian Zhang [3], Wenhao Wang [1,4], Wenhua Han [3], Yue Yu [3], Yingying Li [3], Jian Wang [3], Yunchao Wei [4], Yifan Sun [1], Yi Yang [2] [1] Baidu Research, [2] Zhejiang University, [3] Baidu Inc., [4] University of Technology Sydney PDF
hkchengrex Ho Kei Cheng [1,2], Yu-Wing Tai[3], Chi-Keung Tang[2] [1] University of Illinois Urbana-Champaign, [2] The Hong Kong University of Science and Technology, [3] Kuaishou Technology PDF
qinghualiuyong Yong Liu[1], Ran Yu[1], Xinyuan Zhao[2], Yujiu Yang[1] [1] Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University, [2] Huawei Technologies PDF
cncyww Wangwang Yang[1], Zhengyi Lv[2], Jiangyu Liu[2], Di Huang[1] [1] Beihang University, [2] Megvii Research PDF
cheng321284 Changhao Qiao [1], Haochen Wang [2], Cheng Chen [3], Yan Gao [4], Qimeng Wang [3] [1] Harbin Institute of Technology, ShenZhen, [2] Beihang University, [3] Huazhong University of Science and Technology, [4] Institute of Computer Technology, Chinese Academy, [5] PDF
PixelKitty Zhixing Huang†, Junli Zha†, Fei Xie, Yuwei Zheng, Yuandong Zhong, Jinpeng Tang (†Equal contribution.) Alibaba Group, Guangzhou, China PDF

Track 2: Video Instance Segmentation

Leaderboard

Team Name mAP AP50 AP75 AR1 AR10 Ranking
tuantng 0.541 (1) 0.742 (2) 0.616 (1) 0.433 (2) 0.589 (2) 1
eastonssy 0.523 (2) 0.767 (1) 0.577 (2) 0.439 (1) 0.570 (3) 2
vidit98 0.491 (3) 0.681 (5) 0.545 (3) 0.410 (5) 0.550 (4) 3
linhj 0.478 (4) 0.693 (3) 0.527 (5) 0.422 (3) 0.591 (1) 4
hongsong.wang 0.476 (5) 0.684 (4) 0.529 (4) 0.414 (4) 0.546 (5) 5
gb7 0.473 (6) 0.665 (6) 0.511 (6) 0.405 (6) 0.516 (6) 6
zfonemore 0.461 (7) 0.644 (7) 0.510 (7) 0.383 (7) 0.506 (7) 7
Suqi.lmh 0.323 (8) 0.488 (9) 0.362 (8) 0.302 (9) 0.382 (8) 8
qwe123 0.319 (9) 0.515 (8) 0.338 (9) 0.312 (8) 0.379 (9) 9
SimoneRos 0.121 (10) 0.242 (10) 0.103 (10) 0.134 (10) 0.153 (10) 10

Team Information

Team Name Team Members Organization Technical Report
tuantng Thuy Nguyen, Tuan Tang, Nam Phan, Chuong Nguyen [1], Masayuki Yamazaki [2] [1] CyberCore AI, [2] Toyota Motor Corporation PDF
eastonssy Shusheng Yang[1,2]*, Yuxin Fang[1]*, Xinggang Wang[1]†, Yu Li[2], Ying Shan[2], Bin Feng[1], Wenyu Liu[1]. (*Equal Contributions, †Corresponding Author.) [1] School of EIC, Huazhong University of Science & Technology, [2] Applied Research Center (ARC), Tencent PCG. PDF
vidit98 (PicsArt AI Research) Vidit Goel, Jiachen Li, Shubhika Garg, Harsh Maheshwari, Humphrey Shi PicsArt AI Research, Indian Institute of Technology Kharagpur, University of Oregon, University of Illinois at Urbana-Champaign PDF
linhj Huaijia Lin [1], Ruizheng Wu [1], Shu Liu [2], Jiangbo Lu [2], Jiaya Jia [1,2] [1] The Chinese University of Hong Kong, [2] SmartMore PDF
hongsong.wang Hongsong Wang, Fang Zhao Inception Institute of Artificial Intelligence TXT
gb7 Gedas Bertasius, Lorenzo Torresani Facebook AI PDF
zfonemore Feng Zhu [1,2], Zongxin Yang [1,2], Wu Yu [1,2], Wenguan Wang [3], Yunchao Wei [1], Yi Yang [1,2] [1] University of Technology Sydney, [2] Baidu Research, [3] ETH Zurich PDF
Suqi.lmh Minghan Li The Hong Kong Polytechnic University PDF
qwe123 Wenbo Li, Jianzhen Tang, Yujia Xie [1], Jian Lan [2] [1] Chengdu Huapohen Technology Co., Ltd., [2] Shanghai University PDF
SimoneRos Simone Rossetti, Temirlan Zharbynbek and Fiora Pirri (prof) Alcor LAB at Sapienza PDF

Track 3: Referring Video Object Segmentation

Leaderboard

Team Name Overall J F Ranking
leonnnop 0.607 (1) 0.594 (1) 0.620 (1) 1
nowherespyfly 0.494 (2) 0.484 (2) 0.503 (2) 2
Merci1 0.412 (3) 0.406 (3) 0.418 (3) 3

Team Information

Team Name Team Members Organization Technical Report
leonnnop Chen Liang [1,3], Yu Wu [3,4], Tianfei Zhou [2], Wenguan Wang [2], Zongxin Yang [3,4], Yunchao Wei [4], Yi Yang [1] [1] Zhejiang University, [2] ETH Zurich, [3] Baidu Research, [4] University of Technology Sydney PDF
nowherespyfly Zihan Ding [1], Tianrui Hui [2], Shaofei Huang [2], Si Liu [1], Xuan Luo [3], Junshi Huang [3], Xiaoming Wei [3] [1] Institute of Artificial Intelligence, Beihang University, [2] Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences, [3] Meituan PDF
Merci1 Dezhuang Li, Ruoqi Li, Shu Yang, Zhenyu Chen, Lu Zhang, Jinqing Qi, Yifan Wang, Huchuan Lu IIAU-LAB, Faculty of Electronic information and Electrical Engineering, Dalian University of Technology PDF